PROGRAM Slovenského národného múzea na júl a august 2011

PROGRAM

Slovenského národného múzea

na júl a august 2011

 

Bratislava

 

 

PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM

Vajanského nábrežie č. 2

P.   O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Prezentačné oddelenie SNM-PM

tel.: 02/20 469 154, e-mail: katarina.mastenova@snm.sk

Komunikácia so školami a zabezpečenie lektorátu pre skupiny: tel.: 02/20 469 127,

e-mail: jarmila.ticha@snm.sk .

 

OTVORENÉ

Denne okrem pondelka   od 10.00 h do 18.00 h, posledný vstup o 17.30 h.

 

Stále expozície

 

Klenoty Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska

 

Výstavy

 

Majstri ducha. O sobnosti vedy a techniky na Slovensku.

Prioritný projekt SNM o osobnostiach prírodných, lekárskych, technických vied na Slovensku, o ich živote a diele.

do 4. septembra 2011

 

Poklady Divadelného ústavu

Výstava predstaví 50 najvzácnejších dvoj a trojrozmerných predmetov zo zbierok jubilujúcej inštitúcie, ponúkne malým aj veľkým návštevníkom atraktívny multimediálny prienik do dejín slovenskej divadelnej praxe, histórie, teórie aj kritiky.

9. jún – 10. júl 2011

 

 

Prísne tajné!
Dejiny ŠTB na Slovensku

Výstava dobových dokumentov, fotografií, predmetov a odborných textov o vývoji bezpečnostných zložiek po roku 1945. Priblíži históriu ŠtB: jej organizačný vývoj, ovládnutie členmi komunistickej strany, personálne obsadenie vedúcich funkcií, spoluprácou ŠtB s tajnými službami krajín sovietskeho bloku, používanie nezákonných metód, vykonávateľov týchto praktík spolu s ich obeťami. 

do 11. septembra 2011

 

Fenomén Baťa

Výstavu tvoria dobové fotografie, makety budov, dokumentárne filmy, plány projektov a ďalšie svedectvá, prostredníctvom ktorých sa možno dozvedieť viac o neuveriteľnom rozvoji mesta Zlín v období medzi dvoma svetovými vojnami a o činnosti vizionára Baťu.

júl – september 2011

 

Podujatia

 

Kreslime a poznávajme rastliny Slovenska

súťaž o najkrajšiu botanickú ilistráciu

14. máj. – 23. september 2011

 

Hubárska poradňa (v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou)

16. máj - 14. november 2011

Každý pondelok od 15:00 do 17:00

 

HUDOBNÉ MÚZEUM

BRATISLAVA

Brämerova kúria, Žižkova 18 (vstup do múzea – Žižkova 16)

P.   O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16, tel.: 02/204 91 283, 02/204 91 281, 0918 906 787
e-mail: lucia.fojtikova@snm.sk, anna.saroghova@snm.sk, www.snm.sk.
Expozície a výstavy sa v súčasnosti pripravujú.

 

HUDOBNÉ MÚZEUM

KAŠTIEĽ DOLNÁ KRUPÁ
Hlavná 109
919 65 Dolná Krupá
tel.: 033/245 31 31
mobil: +421 905 285 103

 

OTVORENÉ

Máj – september :   utorok – piatok   od 8.00 do 15.30 h,   posledný vstup o 14.30;   sobota a nedeľa   od 13.00 do 17.00 h

Prechádzky v historickom parku denne   od 8.00 do 20.00 h.

Návštevy v   sobotu a nedeľu   treba vopred objednať   na tel. č. 033/24 531 30, 0905 285 103,   prechádzky v historickom parku denne od 8.00   do 18.00 h.

 

Stále expozície

 

PAMÄTNÍK LUDWIGA VAN BEETHOVENA

Expozícia prezentuje originálne pamiatky a faksimile prameňov zo života a diela tohto výnimočného skladateľa, ktorý podľa ústnej tradície kaštieľ navštívil a údajne tu skomponoval Sonátu mesačného svitu.

 

PAMÄTNÁ IZBA ALBRECHTOVCI

Tradície a schopnosti rodiny sústrediť okolo seba veľké množstvo ľudí zaujímajúcich sa o hudbu, kultúru a umenie vôbec, determinovali prostredie albrechtovského domu, ktorý sa na celé generácie stal doslova dušou bratislavského hudobného života...

 

Výstavy

 

 

SLOVENSKO V 16. 19. STOROČÍ

Výstava na 17 plnofarebných paneloch zachytáva hlavné udalosti a dejinné procesy, ktoré v 16. – 19. storočí spoluvytvárali mozaiku dejín Slovenska.

do januára 2012

 

 

JÁN LEVOSLAV BELLA V SIBINI

Výstava približuje osobný vklad skladateľa a hudobníka (spoluzakladateľa slovenskej modernej hudby) do rozvoja hudobnej kultúry v Sibini (Rumunsko) a zároveň predstavuje aj doklady o dlhotrvajúcich hudobných a kultúrnych kontaktoch medzi Slovenskom a Sedmohradskom.

od júna 2011

 

MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ

Skladateľ sa stal tvorcom slovenskej koncertnej piesne, významným tvorcom pôvodnej slovenskej cirkevnej hudby (zostavil Jednotný katolícky spevník) a má tak nezastupiteľné miesto vo vývoji slovenskej hudby 20. storočia.

od júna 2011

 

 

HISTORICKÉ MÚZEUM

Bratislavský hrad

P.   O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16

tel.: 02/20 483 104, 02/59 724 201, 0915 993 303

e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk , www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

Denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h (posledný vstup o 17.30 h)

 

Výstava

 

Svedectvo času – Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade

Výstava prezentuje predmety z archeologických a architektonických výskumov na Bratislavskom hrade. Koná sa pri príležitosti rekonštrukcie Bratislavského hradu a 200. výročia vyhorenia hradu. Zaujímavosťou je prvá prezentácia čiastočných výsledkov archeologického výskumu vykonávaného súbežne s terajšou rekonštrukciou hradu. Unikátny je  napríklad poklad keltských mincí objavený v roku 2009. Výstava zároveň vzdáva poctu všetkým ľudom, ktorí sa podieľali na výskume a obnove Bratislavského hradu.

Klenotnica na Bratislavskom  hrade

 

ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM

Žižkova ul. 12 (vstup do múzea – Žižkova 16)

P.   O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16

tel.: 02/59 207 245, 02/59 207 218

e-mail: archeolog@snm.sk, prezentacne.oddelenie.am@snm.sk, www.snm.sk

 

OTVORENÉ

Denne okrem utorka   od 10.00 do 17.00 h, posledný vstup o16.30 h.

 

Stále expozície

 

NAJSTARŠIE DEJINY SLOVENSKA  

Expozícia prezentuje územie Slovenska od staršej kamennej doby až po koniec stredoveku ako teritórium s bohatou a zaujímavou históriou. Expozícia je sprístupnená aj zrakovo postihnutým návštevníkom prostredníctvom hmatovej línie s exponátmi a zvukového sprievodcu v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.

LAPIDÁRIUM  

Expozícia kamenných artefaktov z obdobia od rímskej doby až po koniec stredoveku.

 

Výstavy

 

LATERÁRIUS – DEJINY TEHLIARSTVA NA SLOVENSKU

 

KABINETNÁ ZBIERKA EVANJELICKÉHO LÝCEA V BRATISLAVE

  

KNIEŽACIA MOHYLA Z DUNAJSKEJ LUŽNEJ

 

Staršia doba železná na juhozápadnom Slovensku

 

AQUILEIA - KRIŽOVATKA RÍMSKEJ RÍŠE

14. jún – 31. august 2011

Prostredníctvom textov vedeckej hodnoty a obrazového materiálu výstava rozpráva tematicky usporiadaný príbeh mesta od jeho založenia až po vznik Baziliky patriarchu Poponeho. Je to cesta v čase, ktorá prostredníctvom panelov vedie návštevníka k objaveniu farieb mozaík, jantáru, šperkov, vytesaných skvostov.

 

 

VÝSTAVNÝ PAVILÓN PODHRADIE

Žižkova ul. 16, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16

tel.: 02/59 207 212, 02/59 349 141

e-mail: archeolog@snm.sk, programy@snm.sk, www.snm.sk

OTVORENÉ

Denne okrem utorka   od 10.00 do 17.00 h, posledný vstup o 16.30 h.

 

 

Stále expozície

 

NAJSTARŠIE DEJINY SLOVENSKA

Stála expozícia Archeologického múzea.

 

MÚZEUM KULTÚRY KARPATSKÝCH NEMCOV

Žižkova ul. 14 (vstup do múzea – Žižkova ul. 16)

P.   O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16 tel.: 02/54 415 570, 02/20 491 225 – 8, fax: 02/59 207 241, e-mail: mkkn@snm.sk, www.snm.sk

OTVORENÉ

Denne okrem utorka   od 10.00 do 17.00 h, posledný vstup o 16.30 h.

 

Stále expozície

 

DEJINY A KULTÚRA KARPATSKÝCH NEMCOV

 

Výstavy

 

PREMENY ZUCKERMANDLA

do 31. decembra 2011

Výstava o časti bratislavského Podhradia.

 

 

DEJINY A KULTÚRA HAUERLANDU    

DOM KARPATSKONEMECKÉHO SPOLKU

Nám. SNP 158, 972 13 Nitrianske Pravno

Objednávky vopred na tel. č 046/54 464 62, 0910 676 613, 0905 103 193.

 

DEJINY A KULTÚRA HANDLOVEJ     DOM KARPATSKONEMECKÉHO SPOLKU

Poštová 350, 972 51 Handlová  

Objednávky vopred na tel. č 046/54 751 74,   0905 215 228.

 

MÚZEUM KULTÚRY MAĎAROV NA SLOVENSKU

Žižkova ul.18 (vstup do múzea – Žižkova ul. 16)

P.   O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16

tel.: 02/20 491 258, 02/20 491 257

e-mail: mkms@snm.sk, www.snm.sk

OTVORENÉ

Denne okrem utorka   od 10.00 do 17.00 h, posledný vstup o 16.30 h.

 

Stále expozície

 

TRADÍCIE A HODNOTY - MAĎARI NA SLOVENSKU

 

 

Výstavy

 

TEMATICKÝ CYKLUS VÝSTAV GEMER

ODKAZ GEMERSKÝCH HRNČIAROV

13. máj – 29. august 2011

Výstava predstavuje hrnčiarstvo ako špecifický fenomén regiónu Gemer. Návštevníci sa môžu oboznámiť s históriou tradičného hrnčiarstva a s tradičnými typmi hrnčiarskych výrobkov.

 

ROŽŇAVSK0 CECHY
13. máj – 11. september 2011

Návštevníci sa môžu oboznámiť s históriou gemerských cechov. Výstava je zaujímavá nielen písomným, ale predovšetkým mimoriadne bohatým, 300 – 500 rokov starým trojrozmerným cechovým materiálom.

SVETOVÉ DEDIČSTVO V HĹBKACH ZEME – OSOBNOSTI SLOVENSKÉHO JASKYNIARSTVA

13. máj – 30. október 2011

Výstava predstavuje jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, ktoré boli v roku 1995 zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Výstava je doplnená dobovými fotografiami, historickou literatúrou a pohľadnicami, rytinami, grafickými listami a maľbami.

 

KAŠTIEĽ IMRE MADÁCHA

Ul. Madácha 1, 991 02 Dolná Strehová

tel./fax: 047/48 971 89, 0907 112 001

 

Stále expozície

 

ŽIVOT A DIELO IMRE MADÁCHA  

Od 11. júla 2011 je kaštieľ v rekonštrukcii. Výstavu Život a dielo Imre Madácha si návštevníci môžu pozrieť od 18. júla 2011 na fare evanjelického kostola (budova sa nachádza vedľa kaštieľa).

OTVORENÉ denne okrem pondelka od 10.00 do 16.00 hod.

 

PAMÄTNÝ DOM KÁLMÁNA MIKSZÁTHA

Sklabiná č. 188, 991 05 Sklabiná

tel./fax: 047/48 861 13

 

OTVORENÉ

Denne okrem pondelka   od 10.00 do 17.00 h.

 

Stále expozície

 

TU PREŽIL... ŽIVOT A DIELO KÁLMÁNA MIKSZÁTHA

 

 

MÚZEUM ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

ZSIGRAYOVA KÚRIA

Židovská ul. 17, 811 01 Bratislava tel.: 02/20 490 109, 02/20 490 101, 0908 723 658 (lektor – hromadné objednávky)

fax: 02/20 490 110

e-mail: mzk@snm.sk, www.snm.sk

OTVORENÉ

Výstavy na Židovskej ul. 17 v Bratislave   denne okrem soboty   od 11.00 do 17.00 h, posledný vstup

o 16.30 h.

 

Stále expozície

 

STÁLA EXPOZÍCIA JUDAÍK

 

Výstavy

 

JEŠAJAHU NIR – HORA PAMÄTI

od 17. marca 2011 – výstava predĺžená do augusta

Výstava fotografií z Hory pamäti v Jeruzaleme, na ktorej stojí pamätník a múzeum holokaustu Jad Vašem.

 

 

EXPOZÍCIA JUDAÍK     SYNAGÓGA V ŽILINE

Dlabačova 15, 010 01 Žilina

tel.: 041/56 207 73, 0908 694 333 Kontaktná osoba: p. Muchálová

OTVORENÉ

Piatok   od 15.30 do 17.30 h,   nedeľa   od 14.30 do 17.30 h (treba sa telefonicky objednať).

 

EXPOZÍCIA JUDAÍK ZO ZBIERKY ING. EUGENA BÁRKÁNYA

SYNAGÓGA V PREŠOVE

Okružná 32, 080 01 Prešov

tel.: 051/77 316 38

Kontaktná osoba: Zora Mihoková

OTVORENÉ

Utorok, streda   od 11.00 do 15.00 h,   štvrtok, piatok   od 9.00 do 13.00 h,   nedeľa   od 14.00 do 16.00 h,   sobota a pondelok   zatvorené.

 

 

 

EXPOZÍCIA HOLOKAUSTU    

SYNAGÓGA V NITRE

Pri synagóge 2, 949 01 Nitra

tel.: 037/65 287 29

Kontaktná osoba: Viktor Bohoň

OTVORENÉ

Utorok   od 13.00 do 18.00 h,   streda a štvrtok   od 9.00 do 12.00 h a od 13.00   do 18.00 h,   sobota a nedeľa   od 13.00 do 18.00 h,   pondelok a piatok   zatvorené.

 

EXPOZÍCIA V TRNAVSKEJ SYNAGÓGE    

Halenárska ul. 2, 917 01 Trnava

tel.: 033/55 146 57

OTVORENÉ

Máj – september:   v pondelok   zatvorené,   utorok – piatok   od 10.00 do 18.00 h,   sobota – nedeľa   od 13.00 – do 18.00 h.   Október – apríl:   v pondelok   zatvorené,   utorok – piatok   od 9.00 do 17.00 h,   sobota – nedeľa   od 13.00 do 18.00 h.

 

MÚZEUM KULTÚRY CHORVÁTOV NA SLOVENSKU

Istrijská 68, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves

tel.: 02/20 49 31 01-02

e- mail: mkchs@snm.sk, www.snm.sk , www.snm-mkchs.sk

 

OTVORENÉ

Denne   od 10.00 do 16.00 h.

 

Stále expozície

 

DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV NA SLOVENSKU  

Expozícia je zameraná najmä na prezentáciu hmotného a kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku. Návštevníkom približuje predovšetkým históriu príchodu Chorvátov na územie dnešného Slovenska a ich spôsob života v nových podmienkach.

 

CHORVÁTI NA SLOVENSKU  

Stála výstava Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku predstavuje činnosť chorvátskych kultúrnych spolkov a pôsobenie folklórnych súborov, ktorých hlavným cieľom je zachovanie živej chorvátskej kultúry – kultúrneho dedičstva predkov.

 

ŠTYRITISÍC ROKOV OSÍDLENIA DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI  

Devínska Nová Ves Vás očarí i dnes nedotknutou krásou prírody a bezprostrednosťou miestnych obyvateľov. Ak však začnete pátrať po ďalších informáciách z histórie tejto mestskej časti Bratislavy, zistíte, že kedysi to bola samostatná obec, ktorá mala istý čas aj pomenovanie Chorvátska Nová Ves.

 

Výstavy

 

CHORVÁTSKE NAIVNÉ UMENIE

17. 6. – 15. 8. 2011

Dvadsaťtri obrazov výstavy, súčasť zbierky Ivana Melicherčíka možno

smelo zaradiť k najhodnotnejším výtvorom svetového naivného maliarstva.

Obrazy I. Generalića, Ž. Seleša, I. Rabuzina, I. Lackovića-Croatu, J. Pintarića, E. Feješa, S. Sekulića a M. Mehkeka sú výberom z Melicherčíkovej výnimočnej zbierky insitného umenia, budovanej vyše tri desaťročia. Sú doslova a do písmena liekom pre oči aj pre dušu.

 

 

MÚZEUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA MODRA

Štúrova ul. 84, 900 01 Modra

tel.: 033/64 727 65, 033/64 729 44

knižnica: 033/64 076 30

e-mail: mls@snm.sk, www.snm.sk

OTVORENÉ

Utorok – piatok   od 8.30 do 16.00 h,   od 1. apríla do 31. októbra aj v sobotu   od 9.00 do 15.00 h. Skupinové návštevy a návštevy vysunutých expozícií je potrebné ohlásiť vopred na tel. č. 033/6472765.

 

Stále expozície

 

ĽUDOVÍT ŠTÚR – OD ŠTÚDIA K ČINOM

Budova múzea, Štúrova 84

PAMÄTNÁ IZBA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Budova múzea, Štúrova 84

GALÉRIA IGNÁCA BIZMAYERA

Historická bašta mestského opevnenia zo 17.   storočia

 

Výstavy

 

ŽIVÉ REMESLO HRNČIARSKE

do augusta 2011

Výstava starých majstrov modranskej keramiky je určená širokej verejnosti, školy si výstavu môžu spojiť s interaktívnou vyučovacou hodinou s pracovným listom.

Modra, Horná brána

 

MÚZEUM ČERVENÝ KAMEŇ

Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá

tel.: 033/69 058 03 fax: 033/64 951 32

e-mail: objednavky-mck@snm.sk, www.snm.sk, www.hradcervenykamen.sk

OTVORENÉ

Muzeálny okruh

Máj – september:   denne   od 9.00 do 17.00 h,   prehliadky každú celú hodinu.

 

Okruh Renesančná pevnosť

Júl a august:   pondelok – nedeľa   o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 h.   V nepriaznivom počasí sa prehliadky nekonajú.

 

Stále expozície

 

DOBOVÉ BÝVANIE ŠĽACHTY A HISTORICKÉ ZBRANE

HRADNÉ PODZEMIE

 

Výstavy

 

NÁVRAT K STRATENEJ KRÁSE

1.   máj – 30. september 2011

Predmety uchovávané v múzeu nie sú vždy v plnej kráse, pamätajú i dobu, ktorá im nepriala, podliehajú zubu času čakajúc na policiach depozitárov až príde ich chvíľa, aby sa vrátili k svojej stratenej kráse a potom ich uzrelo oko návštevníka. Tak sa stane na tejto výstave, no kurátori múzea do nej zaradili i predmety, ktorých chvíľa ešte neprišla, takže návštevníci majú unikátnu šancu uvidieť aj predmety v stave, v akom ich nikdy nemali možnosť zazrieť...

 

Móda prelomu minulých storočí

1.   máj – 30. september 2011

Fotografie predstavia štýl a módu, ktorú preferovali poslední Pálffyovci a ich známi. Prostredníctvom konkrétnych ľudí budú prezentované módne trendy od 80. rokov 19. storočia do roku 1920. Dôraz bude kladený na individualitu a konkrétnosť, nepôjde o všeobecný vývoj módy ako takej, ale skôr vyzdvihnutie vzťahu módy jednotlivých osôb z pálffyovskeho rodu a ich príbuzných a známych.

 

 

Podujatia

 

BURZA STAROŽITNOSTÍ

30. júl, 27. august

Už desať rokov sa vždy jednu sobotu v mesiaci v predhradiach stretávajú milovníci starožitností. Príďte si urobiť radosť aj vy.

 

 

Kamenné mystÉrium

16. júl, 20. august, 27. august 2011

 

Nočné prehliadky, kde sa návštevníci prostredníctvom divadelného stvárnenia dramatických pasáží prenesú do dávno minulých čias a pred ich zrakom sa rozvinie príbeh najstarších dejín hradu.

 

Ženy z rodu Pálfi

2. júl, 23. júl, 13. august

Ďalšie pokračovanie nočných prehliadok, ktoré zavedú návštevníkov do obdobia, kedy hrad obývali členovia vznešenej rodiny Pálfiovcov (Pálffy). Vďaka nežnejšej časti tohto rodu návštevník získa mnoho nových a cenných informácií.

 

Krása renesančných tónov

9. júl a 30. júl 2011

Aká hudba sa kedysi hrala v šľachtických sídlach? Na akých nástrojoch? Jedinečnú šancu dozvedieť sa niečo o tejto muzike a vypočuť si ju na verných replikách dobových nástrojov, budú mať návštevníci v stanovených termínoch.

 

Festival stredovekého života

6. august – 7. august 2011

Festival oslavujúci nielen európske bojové umenie, ale tiež zvyky, tradície a spôsob života ľudí v minulosti, najmä v stredoveku. Festival pripravuje šermiarska skupina Kompánia trnavských žoldnierov z Trnavy.

 

Červenokamenská púť

14. august 2011

Červenokamenská púť je dlhoročnou náboženskou tradíciou hradu Červený Kameň, ktorá siaha až do roku 1751. Pri príležitosti cirkevného sviatku „Nanebovzatie Panny Márie“ prichádzajú na hrad veriaci z celého červenokamenského panstva a okolia, aby si uctili Pannu Máriu, ktorej je zasvätená hradná kaplnka.

 

 

Prednášky

 

Červenokamenské zá/hrad/y

31. júl, 21. august

Interaktívne prednášky odborného pracovníka múzea o tom, ako sa počas storočí zmenili exteriérové plochy hradu Červený Kameň.

 

Prehliadky

 

MUZEÁLNY OKRUH

Sprievodca návštevníkov prevedie 24 miestnosťami hradného paláca zariadenými dobovým nábytkom, predstaví im jedinečnú salu terrenu, lekáreň, knižnicu, kaplnku a kabinet zbraní. V hradnom podzemí ich oboznámi s obranným systémom hradu a s funkciou rozľahlých pivníc.

OKRUH RENESANČNÁ PEVNOSŤ

Počas prechádzky po hradnej priekope a hradnom podzemí sa návštevníci dozvedia, kto zbúral Červený Kameň a čo sa dialo po jeho zničení. Uvidia i rozľahlé pivnice a časti z každej zo štyroch bášt bývalej pevnosti, kde im sprievodca porozpráva, ako sa z nich bránil hrad, a mnoho iných zaujímavostí.

 

MÚZEUM SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH RÁD

Štúrova ul. 2, 907 01

Myjava tel.: 034/24 511 02, 034/24 511 01, 0918 905 939

e-mail: myjava@snm.sk, www.snm.sk

OTVORENÉ

Pondelok – piatok   od 8.00 do 16.00 h.

 

Stále expozície

 

JAR NÁRODOV – REVOLUČNÉ ROKY 1848 – 1849

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ RADY V SLOVENSKÝCH DEJINÁCH

KULTÚRNO-LITERÁRNE TRADÍCIE MYJAVY

(súčasťou je galéria Štefana Bednára)

 

Výstavy

 

SVET NA ODCHODE

16. jún – 26. august 2011

Prenesená výstava zo SNM-Etnografického múzea v Martine prezentuje roľnícku civilizáciu Slovenska na prelome 19. a 20. storočia. Dokumentuje práce, zvyky a obrady v každom ročnom období a približuje i sociálne postavenie jednotlivých členov rodiny.

 

Podujatia

 

JAKO MIJAFCE SLOVENSKÍ NÁROD RATUVALI“

15. júl, 26. august 2011

Podujatie s hranými scénkami sa bude odohrávať v meruôsmych rokoch 19. storočia, keď boli mesto Myjava i blízky rázovitý kopaničiarsky kraj aktívne zapojení do udalostí, smerujúcich k vzniku I. Slovenskej národnej rady.

 

 

MÚZEUM M. R. ŠTEFÁNIKA

Košariská č. 92, 906 15 Košariská

tel.: 034/62 426 26, 034/24 521 11, 0918 905 925

e-mail: kosariska@snm.sk, www.snm.sk

OTVORENÉ

Máj – september:   utorok – nedeľa   od 8.30 do 16.30 h.   Objednané návštevy prijímame v čase podľa dohody.

 

Stále expozície

 

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

 

Podujatia

 

131. VÝROČIE NARODENIA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

21. júl 2011

Spomienkové podujatie pri príležitosti 131. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.

 

ETNOGRAFICKÉ MÚZEUM

Malá hora č. 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin

tel.: 043/41 310 11 – 12, 043/24 542 31

e-mail: snm-em@stonline.sk www.snm.sk, www.snm-em.sk

OTVORENÉ

Utorok – nedeľa   od 9.00 do 17.00 h, posledný vstup o 16.30 h.

 

 

Stále expozície

 

ČLOVEK A PÔDA    

ČLOVEK A MATERIÁL  

ČLOVEK A ODEV

 

Výstavy

 

SVET NA ODCHODE

19.   november 2009 – 15. máj 2011

Jedinečný pohľad na odchádzajúcu roľnícko-pastiersku civilizáciu prelomu 19. a 20. storočia.

 

JANTÁROVÁ CESTA

2. jún júl 2011

V spolupráci s mestom Martin výstava predstaví jantár – obchodný artikel, ktorého význam v staroveku podnietil vznik výnimočnej cesty, prechádzajúcej aj naším územím.

 

UMENIE V NÁS

júl – august 2011

XVI. ročník výstavného podujatia realizovaného v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

 

GLADIOLY

6. – 7. august 2011

Výstavy najkrajších kvetov leta s medzinárodnou účasťou.

 

 

MODELY LIETADLÁ

15. august – 30. september 2011

Výstava pri príležitosti medzinárodnej prehliadky funkčných modelov lietadiel.

 

MÚZEUM ANDREJA KMEŤA

Ul. A. Kmeťa 20, 036 80 Martin

tel.: 043/42 306 39, 043/24 551 11

e-mail: muzeum.kmeta@snm-em.sk www.snm.sk, www.snm-em.sk

OTVORENÉ

Apríl – október:   utorok – nedeľa   od 9.00 do 17.00 h.

 

Múzeum je od júna 2010 pre rekonštrukciu zatvorené.

 

MÚZEUM SLOVENSKEJ DEDINY

Jahodnícke háje, 036 01 Martin

tel.: 043/41 326 86, 043/24 581 11

e-mail: snm-msd@stonline.sk www.snm.sk, www.snm-em.sk

OTVORENÉ

Júl – august:   denne   od 9.00 do 18.00 h,   posledný vstup o 17.30 h (s lektorským výkladom o 16.30 h).

 

MÚZEUM KULTÚRY ČECHOV NA SLOVENSKU

Moyzesova ul. 11, 036 01 Martin

tel.: 043/42 301 36, 043/24 561 11

e-mail: cesi-dok@stonline.sk www.snm.sk, www.snm-em.sk

OTVORENÉ

Utorok – piatok   od 9.00 do 16.00 h,   posledný vstup o 15.30 h.   Sobota – nedeľa   po predchádzajúcom dohovore.

 

MÚZEUM KAROLA PLICKU

Prónayovská kúria, 038 15 Blatnica

tel.: 043/49 481 42, 043/24 531 11

www.snm.sk, www.snm-em.sk

OTVORENÉ

Utorok – sobota   od 10.30 do 14.00 h, posledný vstup o 13.30 h

 

Stále expozície

 

O ŽIVOTE A DIELE KAROLA PLICKU    

 

MÚZEUM MARTINA BENKU

Kuzmányho ul. 34, 036 01 Martin

tel.: 043/41 313 90

e-mail: mmb@max.euroweb.sk, www.snm.sk, www.snm-em.sk

 

 

OTVORENÉ

Utorok – piatok   od 9.00 do 16.00 h, posledný vstup o 15.30 h.   Sobota   od 9.00 do 17.00 h, posledný vstup o 16.30 h.

 

Stála expozícia

 

Život Martina Benku

 

 

MÚZEUM KULTÚRY RÓMOV NA SLOVENSKU

Areál Múzea slovenskej dediny Jahodnícke háje, 036 01 Martin

tel.: 043/43 832 94

e-mail: mrk@snm-em.sk www.snm.sk, www.snm-em.sk

OTVORENÉ

V rámci otváracích hodín Múzea slovenskej dediny.

 

 

MÚZEUM BOJNICE

Ul. Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice

tel.: 046/54 306 33, 046/54 306 24

e-mail: marketing@bojnicecastle.sk www.bojnicecastle.sk, www.snm.sk

OTVORENÉ

Máj – september:   denne   okrem pondelka od 9.00 do 17.00 h.   Od   júna   do   septembra   otvorené aj v   pondelok !

 

Výstava

 

NA ČOM SEDELA EURÓPA

20.6. – 30.9. 2011

Výstava „Na čom sedela Európa“ bude prezentovať vývoj snáď najdôležitejšieho kusu nábytku – stoličky, tak ako ním prešla v priebehu storočí. Ľudia si v podstate neuvedomujú aký je to dôležitý kus nábytku, možno začnú o ňom rozmýšľať, až keď dlho sedia na nie práve pohodlnej stoličke, ktorej výrobcovia a najmä dizajnéri zabudli na hlavnú mierku, na človeka. Nuž a naša výstava ukáže ako sa s tým vysporiadali starí majstri v dobách dávno minulých, od 14. až po 20. storočie. V prípade nedochovania starších originálov (gotických a renesančných) budú na výstave zastúpené tieto typy v podobe neoslohových výrobkov z 2. polovice 19. storočia. Okrem stoličiek za zbierkového fondu SNM – Múzea Bojnice budú na výstave prezentované aj stoličky zo zbierkových fondov ďalších slovenských múzeí.

 

Podujatia:

 

ROZPRÁVKOVÝ ZÁMOK

2. – 3. júl 2011

Tradičné inscenované podujatie zamerané určené detským návštevníkom bude tento rok rozprávať príbeh Kocúra v čižmách , pôvabnú rozprávku o priateľstve, vzájomnej dôvere a ochote pomáhať si.

 

BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO

Koncerty vážnej hudby v podaní domácich i zahraničných hudobných a speváckych  telies.

 

SLÁVNOSTI ŽIVOTA

11.   – 14. august 2011

Ak máte radi strašidlá či rozprávky na Bojnickom zámku, určite si zamilujete aj Slávnosti života . Toto nové atraktívne podujatie je zamerané na umenie, oddych a gastronómiu.

 

 

 

MÚZEUM BÁBKARSKÝCH KULTÚR A HRAČIEK

Hrad Modrý Kameň Zámocká ul. 1, 992 01 Modrý Kameň

tel.: 047/4870 218, fax: 047/4870 194

e-mail: hradmodrykamen@snm.sk , www.snm.sk

OTVORENÉ
Júl – august: pondelok – nedeľa od 9.00 do 18.00 h.

 

Stále expozície

 

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ SLOVENSKÉHO BÁBKOVÉHO DIVADELNÍCTVA

DIVADELNÉ BÁBKY ZO SVETA

HRAČKY NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY POIPLIA

BÁLINT BALASSI – ŽIVOT A DIELO

POHĽAD DO HISTÓRIE ZUBNEJ TECHNIKY A ZUBNÉHO LEKÁRSTVA

HRADNÉ PODZEMIE

 

 

Výstavy

 

DRAČOU STOPOU

máj – august 2011

Interaktívna výstava pre deti prezentuje tému drakov z rôznych stránok – najmä rozprávkovej, historickej a prírodovednej. Interaktívne hry podporujú tvorivosť a zážitkový efekt návštevy múzea. Výstava pochádza z dielne Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA v Bratislave.

 

NAŠE KRESŤANSKÉ MENÁ

apríl október 2011

Výstava z dielne SNM-Múzea Bojnice približuje význam mien, ktoré majú pôvod v kresťanstve. Téma je prezentovaná plastikami, maľbami a inými umeleckými dielami 16. – 18. storočia, ktoré znázorňujú jednotlivých svätcov.

 

PUTOVANIE DO KRAJINY ZÁZRAČNO

jún august 2011

Výstava z tvorby profesionálnych a nezávislých bábkových divadiel na Slovensku.

 

Podujatia

 

KULTÚRNE LETO

júl august

Nočné prechádzky po hrade, nočné prehliadky expozícií, divadelné predstavenia, koncerty

 

STREDOVEKÉ DNI A NOCI NA HRADE MODRÝ KAMEŇ

1. - 3. júl 2011

Trojdňové podujatie plné historických scénok, šermiarskych a rytierskych súbojov, sokoliarskych predstavení a prehliadok dravcov, orientálnych i dobových tancov, stredovekej kuchyne, historických remesiel s možnosťou si ich vyskúšať, stredoveké úlohy, hry a rébusy, maľovanie na tvár a množstvo sprievodného programu.

 

NOČNÉ PRECHÁDZKY PO HRADE MODRÝ KAMEŇ

16. júl 2011

Divadelné stvárnenie historických udalostí v tajomnom prostredí gotickej zrúcaniny s témou presláveného magistra rytiera Donča, bábkové predstavenie „O dvojhlavej dračici“, ale aj humorné a strašidelné príbehy odohrávajúce sa v barokovom kaštieli.

 

SPIŠSKÉ MÚZEUM LEVOČA

Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča

tel.: 053/45 127 86 fax: 053/45 128 24

e-mail: muzeum@levonet.sk, www.spisskemuzeum.com, www.snm.sk

OTVORENÉ

Historická radnica, Dom Majstra Pavla a Výtvarná kultúra na Spiši

Denne   od 9.00 do 17.00 h.

NKP Spišský hrad

Máj – september   od 9.00 do 19.00 h, posledný vstup o 18.00 h. Objednávky na tel. č.: 0917 482 986.

 

Stále expozície

 

NKP SPIŠSKÝ HRAD – EXPOZÍCIA O HISTORICKOM A ARCHITEKTONICKOM VÝVOJI HRADU

Jeden z najväčších hradov v Európe, ktorý je spolu so svojím okolím zaradený do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

tel.: 053/45 413 36

EXPOZÍCIA DOM MAJSTRA PAVLA

Dielo, život a doba neskorogotického rezbára.

Spišské múzeum v Levoči Nám. Majstra Pavla 20

tel.: 053/45 134 96

VÝTVARNÁ KULTÚRA NA SPIŠI

Nám. Majstra Pavla 40

tel.: 053/45 127 86

HISTORICKÁ RADNICA

História mesta a regiónu.   Nám. Majstra Pavla 2 tel.: 053/45 124 49

 

SPIŠSKÝ HRAD

 

Podujatia

 

VÍKENDY LETO NA HRADE A TAJOMNÉ NOCI NA HRADE 2011

2., 3. júl 2011

Baroková hudba

Počas celého víkendu Spišský hrad zaplavia tóny vznešenej barokovej hudby.

Nočná prehliadka: O krásnej Hedvige

Hudobno-dramatické spracovanie legendy z prostredia Spišského hradu.

 

VÍKENDOVÉ VYSTÚPENIA

9., 10. júl 2011

PRECHÁDZKY STOROČIAMI

Vystúpenie skupiny historického šermu Páni Spiša.

 

 

NOČNÁ PREHLIADKA: OHŇOVÁ ŠOU

9., 10. júl 2011

 

DETSKÁ SOBOTA

16., 17. júl 2011

 

Šípková Ruženka

16. júl 2011

Divadelné predstavenie pre všetkých veselých ľudí.

 

Nočná prehliadka: Ako sa kúpala hradná pani – obrázky zo života obyvateľov hradu

16. júl 2011

 

Detské popoludnie: Hradohranie

17. júl 2011, 13.00 – 16.00 h

Dobové hry pre malých i veľkých.

DETSKÁ SOBOTA: KOCÚR V ČIŽMÁCH

23. júl 2011

NOČNÉ VYSTÚPENIE: OHŇOVÁ ŠOU

23. júl 2011

PRECHÁDZKY STOROČIAMI

Vystúpenie skupiny historického šermu Páni Spiša.

24. júl 2011

RECEPT NA POPRAVU

30. júl 2011

Dozviete sa, že recepty nie sú iba na varenie.

NOČNÁ PREHLIADKA: O KRÁSNEJ HEDVIGE

30. júl 2011

Hudobnodramatické spracovanie legendy z prostredia Spišského hradu.

 

RECEPT NA POPRAVU

31. júl 2011

 

BAROKOVÁ HUDBA: HUDOBNO-DIVADELNÉ ZDRUŽENIE TORMEN
6. august 2011

 

VEČERNÉ PREDSTAVENIE: HUDOBNÁ ŠOU FRAGILE
6. august 2011 o 20.00 h

Jedinečná hudobno-akustická šou skupiny Fragile.

VÍKEND S HISTORICKÝM ŠERMOM

Víkendové vystúpenie s nočnou prehliadkou – Skupina historického šermu Páni Spiša.

13., 14. august 2011

 

VÍKEND S HISTICKÝM ŠERMOM

Víkendové vystúpenie s nočnou prehliadkou – Skupina historického šermu Páni Spiša.

20., 21. august 2011

NOČNÁ PREHLIADKA: SVETLÁ ORIENTU A OHŇOVÁ ŠOU

20., 21. august 2011

Prenesieme vás do sveta rozprávok 1001 noci.

ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI
27., 28. august 2011
Dobové hry pre malých i veľkých.

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
27. august 2011
Divadelné predstavenie pre všetkých veselých ľudí.

NOČNÁ PREHLIADKA: O KRÁSNEJ HEDVIGE

27. august 2011
Hudobno-dramatické spracovanie legendy z prostredia Spišského hradu.

 

HRADOHRANIE

27. august 2011
Dobové hry pre malých i veľkých.

 

MÚZEUM BETLIAR

Kaštieľna ul. 6, 049 21 Betliar

tel.: 058/79 831 18

e-mail: betliar@snm.sk www.snm.sk

OTVORENÉ

jún     august   od 9.30 do 17.30

V mesiacoch   jún     august   sú prehliadky expozícií   múzea pre vopred objednané skupiny možné aj   v pondelok za nezmenené vstupné.

 

Stále expozície

 

BYTOVÁ KULTÚRA ŠĽACHTY V 18. – 19. STOROČÍ

Kaštieľ Betliar

tel.: 058/79 831 97

 

HRAD KRÁSNA HÔRKA

Historická hradná expozícia

tel.: 058/73 247 69

MAUZÓLEUM GRÓFA DIONÝZA A FRANTIŠKY ANDRÁŠIOVCOV (ANDRÁSSY)

Krásnohorské Podhradie

tel.: 058/73 220 34

 

Podujatia

 

LETNÉ PROMENÁDNE KONCERTY POD MAGNÓLIOU

júl – august 2011

Koncerty každú nedeľu podvečer v historickom parku kaštieľa Betliar so začiatkom o 18.30 h. Po koncerte majú návštevníci možnosť ísť na večernú prehliadku kaštieľa so začiatkom o 20.00 h.

 

MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY

Centrálna ul. 258, 089 01 Svidník , tel.: 054/2451 001, 054/245 1003 – 4, e-mail: sekretariat-muk@snm.sk ; www.snm.sk

OTVORENÉ

Kultúrnohistorická a Umeleckohistorická expozícia (Galéria Dezidera Millyho)

Utorok – piatok   od 8.30 do 16.00 h,   sobota – nedeľa   od 10.00 do 16.00 h.

Národopisná expozícia v prírode (skanzen)

pondelok – piatok   od 8.30 do 18.00 h,   sobota – nedeľa   od 10.00 do 18.00 h.

 

Stále expozície

 

KULTÚRNOHISTORICKÁ EXPOZÍCIA

Centrálna 258, 089 01 Svidník , tel.: 054/2451005

NÁRODOPISNÁ EXPOZÍCIA V PRÍRODE (SKANZEN)

Nad svidníckym amfiteátrom , tel.: 054/2451007

UMELECKOHISTORICKÁ EXPOZÍCIA (GALÉRIA DEZIDERA MILLYHO)

Partizánska ul., 089 01 Svidník , tel.: 054/2451006

 

Výstavy

 

MICHAL DUBAY – OČARENÝ SVETLOM

17. jún – 2. október 2011

výstavná sieň SNM – MUK, Centrálna 258

Výstava výberu z maliarskej tvorby autora v rámci 57. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska a pri príležitosti 55. výročia založenia múzea.

MÚZEUM RUSÍNSKEJ KULTÚRY

Masarykova 10, P. O. BOX 91, 080 01 Prešov

tel.: 051/77 315 26, 051/24 533 15, 051/24 533 17, 0907 814 739

e-mail: muzeum.rkpo@gmail.com, www.snm.sk  

VSTUP ZDARMA   pre všetkých návštevníkov.

OTVORENÉ

Pondelok – piatok   od 8.30 do 15.00 h, pre vopred objednané skupiny aj v sobotu a nedeľu.

 

Stále expozície

 

AKTUÁLNE KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE O RUSÍNOCH A PRE RUSÍNOV

Galéria laureátov Ceny Alexandra Duchnoviča - Výstava kníh písaných o Rusínoch a pre Rusínov

 

MODERNÉ DEJINY RUSÍNOV NA SLOVENSKU

Plagátovou formou spracované najnovšie dejiny Rusínov na Slovensku

 

RUSÍNSKA IDENTITA VO SVETLE IKON A STARÝCH PÍSOMNOSTÍ V GRÉCKOKATOLÍCKYCH A PRAVOSLÁVNYCH CIRKVÁCH PÔSOBIACICH NA ÚZEMÍ SR

Prostredníctvom kresťanských hodnôt východného obradu t.j. v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi je prezentovaná kultúra Rusínov, ktorí sa hlásia k obom vierovyznaniam. Vystavované sú evanjeliá, kňazské rúcha, ikony a iné cirkevné artefakty.

 

Výstavy

 

ZA MORE

21. jún – 30. september 2011

Výstava je venovaná životu Rusínov v USA

 

DETSKÉ MÚZEUM SNM

Vajanského nábrežie 2, sídelná budova SNM, zadný trakt — vchod z Múzejnej ulice, Bratislava 813 31 Tel: +421 2 20 46 91 60 katarina@detskemuzeum.sk

www.detskemuzeum.sk

OTVORENÉ

Pondelok až nedeľa od 10.00 do 18.00 h.

VÝSTAVA ANTICKÉ GRÉCKO
polovica mája – december 2011
Antické Grécko je interaktívna kultúrna výstava ponúkajúca najmä rodinám s deťmi, školám a škôlkam dynamický a zábavný zážitok, ktorý podnieti zvedavosť skúmania histórie prostredníctvom „rukolapných” (hands-on) exponátov.

VÝSTAVA FARBY AFRIKY
Interaktívna výstava predstavuje Afriku ako zaujímavý kontinent plný kontrastov. Cez rôzne hands-on exponáty sa školáci dozvedia viac o jej kultúrnej rozmanitosti, životnom štýle detí a rodín, ale aj o náboženskej či rasovej problematike. Menšie deti spoznajú geografické podmienky Afriky a jej nevšednú faunu a flóru.

TVORIVÉ DIELNE
Pod vedením lektora alebo v sprievode rodičov si deti môžu vytvoriť niektorý z pripravených modelov. Námety v tvorivých dielňach sa odvíjajú od aktuálnej výstavy, ročného obdobia či sviatku.
KÚTIK PRE NAJMENŠÍCH
Bezpečný hrací a objavovací kútik pre deti od 0 do 4 rokov s netradičnými zaujímavými stimulujúcimi hračkami určenými na rozvoj detských vnemov.
KINO
Detské kino pre všetky zvedavé deti ponúka vzrušujúce momenty objavovania s náučnými animovanými filmami z cyklu Bol raz jeden...
DETSKÉ LABORATÓRIUM
Detské laboratórium vzniklo spoluprácou so SAV a deti tu majú možnosť zahrať sa na mladých fyzikov, matematikov, biológov, chemikov alebo stratégov.
DETSKÁ CUKRÁREŇ
Oddychová zóna s milým personálom ponúka mnoho druhov detských nápojov, čerstvé šťavy, zákusky, bagety a toasty či chutnú kávičku a čaj.

VEĽKÝ SVET MALÝCH

Komentáre

Dziękujemy za dodanie komentarza i witamy w serwisie Nocowanie.pl


W celu aktywacji konta i publikacji dodanych treści, prosimy o kliknięcie
w przycisk "Aktywuj" widoczny w wiadomości, którą wysłaliśmy na podany adres
e-mail.

Dziękujemy za dodanie komentarza w serwisie Nocowanie.pl


W celu aktywacji komentarza, prosimy o kliknięcie w przycisk "Aktywuj" widoczny w wiadomości, którą wysłaliśmy na podany adres e-mail.',

Pozri tiež